Forbrukerinformasjon

Salærsats:

I saker som ikke dekkes av fri rettshjelp/ rettshjelpsdekning:
Timesats fra kr. 1 500,- eks. mva.

Timesats vil fremkomme av tilsendt oppdragsbekreftelse.

Fri rettshjelp:

Saker som dekkes av fri rettshjelp uansett inntekt og formue:

 • Straffesaker dekkes av det offentlige med unntak av enkelte saker etter vegtrafikkloven.
 • Barnevernssaker som behandles av fylkesnemnda og domstolene.
 • Saker om tilbakeholdelse i institusjon for rusmisbrukere for fylkesnemnda og domstolene.
 • Saker der noen krever erstatning for å ha blitt feilaktig straffeforfulgt
 • Saker om umyndiggjøring
 • Enkelte saker etter utlendingsloven
 • Saker der et voldsoffer krever erstatning
 • Saker om mishandling fra nærstående
 • Saker om tvangsekteskap
 • Saker om tvangsinnleggelse etter lov om psykisk helsevern


Saker der fri rettshjelp forutsetter at man har inntekt og formue under visse grenser:

 • Avskjed og oppsigelse etter arbeidsmiljøloven
 • Spørsmål om foreldreansvar, daglig omsorg og samvær etter barneloven
 • Oppsigelse og utkastelse av leietaker etter husleieloven
 • Skifteoppgjør ved separasjon/skilsmisse etter ekteskapsloven
 • Økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd mellom tidligere samboere
 • Klagesaker ved avslag på trygd (mot NAV) og anke til Trygderetten
 • Erstatning for personskade og tap av forsørger
 • Søknad til kontoret for voldsoffererstatning og klage til Erstatningsnemnda for voldsofre.


Inntektsgrensen for enslige er kr. 246 000 og for gifte/samboere kr. 369 000. Formuesgrensen er kr. 100 000. Det kan påløpe egenandel på kr. 1020.
Advokaten undersøker om du har krav på fri rettshjelp.

Rettshjelpsdekning:

Din innboforsikring, boligforsikring, hytteforsikring og bilforsikring inneholder som regel en egen rettshjelpsforsikring som dekker utgifter til juridisk bistand. Dette gjelder for privatpersoner som er part i en tvist.
Rettshjelpsforsikringen dekker normalt utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner med inntil kr 80 000. Som for andre forsikringer påløper det egenandeler når du benytter deg av forsikringen. Egenandelene er hos de fleste forsikringsselskapene for tiden kr. 4000 (grunnegenandel) med tillegg av 20 prosent av det overskytende beløp.
Rettshjelpsdekningen har flere begrensninger som kan variere fra selskap til selskap. Blant annet dekkes ikke utgifter til tvist som har sammenheng med yrke/erverv (f eks oppsigelses- og avskjedssaker), separasjon/skilsmisse, arv, barnefordeling, tvangsfullbyrdelse og konkurs.

Personvernerklæring:

Klikk her for å åpne vår personvernerklæring.